آرشیو ماهیانه بریده جراید

بهمن  ۱۳۹۰

عنوانتاریخروزنامه
انس با قرآن از پله های معنویت ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه آثار خوشنویسی تفرش ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
شناسایی مفاخراستان ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب در شهرهای استان ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه عکس مساجد ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
احداث زمین هنرستان ودانشگده ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
همایش آیت الله رسولی محلاتی ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه قرآن کریم ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
معرفی برترین جشنواره عکس ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه قرآن کریم ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه قرآن کریم ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع دیجیتال ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای تعزیه درتهران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای تعزیه درتهران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
هفته هنردر فرهنگسرای نیاوران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
جشنواره هنری نماز ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
هفته فرهنگ وهنر درتهران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بزرگداشت مفاخر دراستان ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
تجلیل استاد ربیعی ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
ساماندهی گروه تعزیه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
ساماندهی گروه های هنری ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
هفته هنراستان در فرهنگسرای نیاوران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
هفته هنراستان در فرهنگسرای نیاوران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای برنامه بجای پاک کردن صورت مساله ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
هفته هنراستان در فرهنگسرای نیاوران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
هفته هنراستان در فرهنگسرای نیاوران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
هفته هنراستان در فرهنگسرای نیاوران ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
تفکیک فرهنگسرا از دانشگاه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه علوم قرآنی ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
تفکیک فرهنگسرا از دانشگاه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه علوم قرآنی ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
تشکيل کمیته مساجد ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بزرگداشت مفاخراستان ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
ساماندهی گروه های تعزیه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه عکس انقلاب اراک ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
احداث هنرستان ودانشکده ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
جلسه شورای فرهنگ عمومی کمیجان ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای 49برنامه دهه فجر ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه قرآن کریم ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
مجتمع دیجیتال در فرهنگسرای آیینه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب خمین ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای برنامه فرهنگی وهنری در دهه فجر ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه خوشنویسی در محلات ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای49برنامه فرهنگی وهنری در دهه فجر ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
شب شعر عاشورایی ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه قرآن کریم ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افتتاح مجتمع دیجیتال ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
یاددواره شهدای هنرمند استان ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای طرح نیاز سنجی در استان ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
اجرای برنامه های دهه فجر ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
جشنواره خاطره نویسی ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
نمایشگاه کتاب خمین ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
رونمایی از اطلس درسا ل آتی ۲۶ بهمن ۱۳۹۰