• بریده روزنامه

تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
روزنامه : خبرگزاری های استان مرکزی
شریفی:کار در حوزه قرآن و مسجد زمینه بهره مندی از سبک زندگی معنوی را فراهم می کند