• مزایده

 

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای (نوبت دوم)

مزایده گزار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در نظر دارد به استناد نامه شماره 119320/95 دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب اراک با حفظ کاربری مربوطه به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم، دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی، اقدام نماید واگذاری سالن مذکور طبق اجاره بهای پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، همچنین پرداخت کلیه هزینه های جاری و حامل های انرژی (آب، برق و گاز ) می باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

قیمت اجاره تعیین شده توسط کارشناسان برای یک سال (ریال)

موضوع مزایده

ردیف

000/600/33

000/000/336

 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری آفتاب اراک  

به نشانی اراک کوی امام علی (ع) خیابان سوم شعبان جنب پارک امیر کبیر

1

1-   نوع و شماره حساب شرکت در مزایده: 1- ضمانتنامه بانکی معتبر 2- واریز نقدی به حساب شماره 2172615203008 تمرکز وجوه سپرده به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی 3- اوراق مشارکت بی نام

2-   محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها: ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان)

3-   تاریخ دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها: از تاریخ 28/8/97 لغایت7/9/97

4-   تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ10/9/97

5-   به پیشنهاد های فاقد امضاء، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهادهایی که پس از مدت مقرر ثبت واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-   شرایط شرکت درمزایده : (اشخاص حقوقی و حقیقی)

الف- اشخاص حقوقی:

1-    عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان (برای مدیرعامل/ مدیرمسوول مؤسسه و سایر سهامداران بالای 5%)

2-    دارابودن سایر شرایط اشخاص حقیقی (موضوع بند ب) برای مدیرعامل/ مدیرمسوول مؤسسه

ب- اشخاص حقیقی:

1- دارابودن مجوز فعالیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع ذیربط 2- داشتن تابعیت ایران 3- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی برای مردان 4- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر 5- نداشتن سابقه محکومیت جزایی ومؤثر 6- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز 7- اعتقاد به دین مبین اسلام 8- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 9- عدم عضویت در گروه های معاند و برانداز 10- عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان.

جهت بازدید از سالن آمفی تئاتر مجتمع مذکور و دریافت فرم ها به نشانی اراک شهرک شهید بهشتی فاز(هیکو ) یک و یا به نشانی اینترنتی http://markazi.farhang.gov.ir مراجعه نمایند تلفن تماس 33138051

توضیحات : برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره سه برابر مبلغ پیشنهادی سالانه به صورت ضمانتنامه بانکی به منظور حسن اجرای قرارداد و مدیریت صحیح، حفظ کاربری، حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول به این اداره کل تسلیم نماید. 

گهی فراخوان مزایده مجتمع آفتاب برای بار دوم در سال جاری 97آگهی فراخوان مزایده مجتمع آفتاب برای بار دوم در سال جاری 97

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهی فراخوان عمومی مزایده (مرحله دوم )

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در نظر دارد به استناد نامه شماره 119320/95 دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری تعدادی از فضاهای فرهنگی و هنری خود با حفظ کاربری مربوطه به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ، اقدام نماید.واگذاری مراکز طبق اجاره بهای پایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین پرداخت کلیه هزینه های جاری و حامل های انرژی ( آب ، برق، گاز) می باشد.

ردیف

عنوان محل

مبلغ اجاره تضمین شده برپایه نظر کارشناسان رسمی برای یک سال( به ریال)

مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده (به ریال)

نشانی

مدت اجاره

1

سالن مجتمع فرهنگی و هنری ستارگان

000/000/800/1

000/000/180

اراک خیابان امام(ره) چهارراه دکتر حسابی

یک سال

2

سالن مجتمع فرهنگی و هنری پرفسور حسابی تفرش

000/300/447

000/730/44

تفرش خیابان شهید محمد منتظری جنب آرامگاه پرفسور حسابی کد پستی 3951995187

یک سال

تضمین شرکت درمزایده  مطابق جدول فوق و  می بایست  به یکی از صورتهای زیر تهیه شود :

الف-ضمانت نامه بانکی به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی 

 ب - واریز وجه نقد به شماره حساب2172615203008 تمرکز وجوه سپرده عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نزد بانک ملی شعبه مرکزی اراک

ج:اوراق مشارکت بی نام

دریافت اسناد صرفا با تقاضای کتبی و ارائه مدارک شناسایی برای افراد حقیقی و مجوز فعالیت مورد تایید برای افراد حقوقی از تاریخ  2/5/95 الی 12/5/95 امکان پذیر است.

جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرم ها به نشانی اراک. خیابان جهاد (هپکو) شهرک شهید بهشتی . فاز یک. و یا به نشانی اینترنتی http://markazi.farhang.gov.irمراجعه نمایند. تلفن تماس : 33138051

توضیحات: برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد اجاره سه برابر مبلغ پیشنهادی سالانه به صورت ضمانتنامه بانکی به عنوان حسن اجرای قرارداد به این اداره کل تسلیم نماید.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی