• مزایده

 

آگهی فراخوان عمومی مزایده (مرحله دوم )

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در نظر دارد به استناد نامه شماره 119320/95 دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری تعدادی از فضاهای فرهنگی و هنری خود با حفظ کاربری مربوطه به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ، اقدام نماید.واگذاری مراکز طبق اجاره بهای پایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین پرداخت کلیه هزینه های جاری و حامل های انرژی ( آب ، برق، گاز) می باشد.

ردیف

عنوان محل

مبلغ اجاره تضمین شده برپایه نظر کارشناسان رسمی برای یک سال( به ریال)

مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده (به ریال)

نشانی

مدت اجاره

1

سالن مجتمع فرهنگی و هنری ستارگان

000/000/800/1

000/000/180

اراک خیابان امام(ره) چهارراه دکتر حسابی

یک سال

2

سالن مجتمع فرهنگی و هنری پرفسور حسابی تفرش

000/300/447

000/730/44

تفرش خیابان شهید محمد منتظری جنب آرامگاه پرفسور حسابی کد پستی 3951995187

یک سال

تضمین شرکت درمزایده  مطابق جدول فوق و  می بایست  به یکی از صورتهای زیر تهیه شود :

الف-ضمانت نامه بانکی به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی 

 ب - واریز وجه نقد به شماره حساب2172615203008 تمرکز وجوه سپرده عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نزد بانک ملی شعبه مرکزی اراک

ج:اوراق مشارکت بی نام

دریافت اسناد صرفا با تقاضای کتبی و ارائه مدارک شناسایی برای افراد حقیقی و مجوز فعالیت مورد تایید برای افراد حقوقی از تاریخ  2/5/95 الی 12/5/95 امکان پذیر است.

جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرم ها به نشانی اراک. خیابان جهاد (هپکو) شهرک شهید بهشتی . فاز یک. و یا به نشانی اینترنتی http://markazi.farhang.gov.irمراجعه نمایند. تلفن تماس : 33138051

توضیحات: برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد اجاره سه برابر مبلغ پیشنهادی سالانه به صورت ضمانتنامه بانکی به عنوان حسن اجرای قرارداد به این اداره کل تسلیم نماید.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی