منشوراتمنشور صیانت از حقوق شهروندی

منشور صیانت از حقوق شهروندی

 

منشور «صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری»

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده(9)، عدم تعرض به حیثیت واعتبار شهروندان در رسانه ها خاصه رسانه هایی که از بودجه و امکانات دولتی استفاده می کنند.

ماده(15)، مشارکت درتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

ماده(18)، بی طرفی در انتخابات برای صداوسیما و همه رسانه هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می کنند.

ماده(26)، حمایت از حق آزادی بیان به طور عام و به طورخاص درعرصه های ارتباطات گروهی واجتماعی و مجله،کتاب، سینما، شبکه های اجتماعی و تضمین دولت دراین خصوص.

ماده(27)، حمایت از حق بیان اندیشه، خلاقیت و احساس در قالب آفرینش های فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران.

ماده(28)، ترویج فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا.

ماده(29)، حمایت دولت از آزادی، تنوع و تکثر رسانه ها و عدم فشار و سانسور.

ماده(32)، حمایت از حق دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب و عدم قرارگرفتن درمعرض محتوای غیر اخلاقی وخشونت آمیز

ماده(33)، حمایت از حق دسترسی به فضای مجازی.

ماده(42)، حفظ حرمت و حریم خصوصی شهروندان در رسانه ها.

ماده (43)، تاکید بر حق شهروندان درتشکیل انجمن های فرهنگی (همین طور درماده99تاکیدشده است).

ماده(45)، حمایت از حق دسترسی به اطلاعات برای سازمان های مردم نهاد در مورد نقض حقوق شهروند.

ماده(76)، حمایت از مالکیت ادبی و هنری در داخل و خارج ازکشور.

ماده(95)، برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی، مشارکت درحیات فرهنگی و حمایت متوازن ازجنبه های مختلف (این موضوع درماده 99نیزتاکیدشده است).

ماده(96)، احترام به تنوع و تفاوت های فرهنگی ملت ایران.

ماده(97)، برخورداری شهروندان از حق ارتباطات بین فرهنگی.

‏ماده(99)، برپایی آیین های دینی و قومی وآداب ورسوم فرهنگی.

ماده(100)، حمایت از حق فعالیت درفضای غیرانحصاری آزادانه برای فعالان عرصه های هنری و وظیفه دولت برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی درمراحل تولید و عرضه آثارهنری .

ماده(103)، حمایت از حق زنان در تشکیل سازمان ها و تشکل های فرهنگی و هنری مخصوص به خود.

ماده(110)، جلوگیری از شکل گیری تنفر قومی، مذهبی و سیاسی درذهن کودکان ازطریق رسانه های جمعی .

مهندسی فرهنگ مد و لباس به سبک ایرانی و اسلامی مهندسی فرهنگ مد و لباس به سبک ایرانی و اسلامی

عفاف و حجاب از دیدگاه حضرت فاطمه زهرا عفاف و حجاب از دیدگاه حضرت فاطمه زهرا

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
amrmaroof امربه معروف ونهی ازمنکر