معرفی اداره کلواحدها ومراکز تابعهانجمن آثار ومفاخرفرهنگی استان

انجمن آثار ومفاخرفرهنگی استان

 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

(مصوّب جلسات124و128 مورّخ 66/06/03 و66/07/21  شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به منظور تحقّق اهداف و وظایف مشروحة ذیل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسیس می‏ شود: 

 ماده 1- هدف
    معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفکّران عرصة فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزندة آنان و همچنین معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا و ارتقای آن.

ماده 2- رئوس وظایف
    الف- تهیه و انتشار زندگی نامة عالمان و متفکّرانی که در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران منشاء اثر بوده‌‏اند و احیای آثار آنان.
    ب - برگزاری مجامع تحقیقی و برپائی مراسم بزرگداشت و کمک به ساختن بناهای یادبود و امثال آن و مشارکت مؤثّر در سمینارها، مجامع و نمایشگاه‏های فرهنگی مهمّ ایران و جهان.
    ج- تجلیل، تشویق و حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همکاری در امر انتخاب کتاب‏های برگزیدة سال.
    د- مبادلة اطّلاعات و همکاری با مؤسّسات فرهنگی و کتابخانه‏های داخل و خارج کشور در زمینة تهیّه و تکمیل فهرست مجموعه ‏های نفیس فرهنگی و هنری و کتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر این کتاب‏ها و نسخ و تشویق و ترغیب به تحقیق در آثار ارزندة فرهنگ اسلام و ایران.
    ﻫ - معرّفی تاریخ فرهنگ اسلام در ایران به ویژه سهم ایرانیان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و میراث اسلام در ایران.
 ماده 3- اعضای هیأت امنا
     1- ریاست جمهوری (ریاست عالیه)
     2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
     3- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
     4- سه نفر از استادان و شخصیّت‏های دانشگاهی به معرّفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی
     5- سه نفر از علما و شخصیّت‏‌های فرهنگی و هنری کشور به معرّفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی
 ماده 4- در مورد ترکیب هیأت مدیره، منابع مالی و سایر امور انجمن، هیأت امنا در چهارچوب این مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 ماده 5- این مصوّبه در5 ماده طّی جلسات بیست و هشتم تا سی و دوم از تاریخ 65/10/27 تا تاریخ 65/12/09 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده و در جلسات 124 و128 مورّخ 66/06/03 و 66/07/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مصوّب جلسه 258 مورّخ 73/06/01 شورای مشترک و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 338 مورّخ 73/06/29 با توجّه به مفاد ماده 4 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّب جلسات  124 و 128 مورّخ 66/06/03 و 66/07/21  شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اداره انجمن و تصریح وظایف هیأت امنای انجمن در جلسه مورّخ73/04/12  خود، این موارد را تصویب کرد.
ماده 1- ارکان انجمن
الف - هیأت امنا
ب - هیأت مدیره
ج - مجمع عمومی اعضا
الف- هیأت امنا
ماده 2- وظایف هیأت امنا
الف - تصویب اعضای هیأت مدیره و رییس انجمن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- تصویب سیاست ها و خطّ مشی‏های انجمن.
ج- بررسی و تصویب عملکرد و محاسبات سالیانة انجمن.
د- تصویب تشکیل شعب انجمن در هر استان یا خارج از کشور و تأیید هیأت امنای هر کدام.
ب- هیأت مدیره
ماده 3- هیأت مدیره مرکب از 5 نفر است که هر دو سال یکبار انتخاب می‏‌شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
ماده 4- وظایف هیأت مدیره
الف - اجرای تصمیمات هیأت امنا.
ب - ادارة امور جاری انجمن.
ج - تنظیم و تصویب برنامه‏ها، آیین‏نامه‏ها و تشکیلات انجمن طبق اساسنامة آن.
د - برگزاری مجمع عمومی.
ماده 5- هیأت مدیره می‏تواند برای امور جاری انجمن، علاوه بر استخدام افراد لازم، از معاضدت و بکارگیری نیروی انسانی سازمان‏ها و مؤسّسات دولتی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کند.
ج- مجمع عمومی
ماده6- مجمع عمومی مرکب است از اجتماع اعضای رسمی و افتخاری علاقه‏مند به اهداف انجمن که در زمینة توسعه و تقویّت فعّالیّت‏های آن، راهنمایی و همکاری می‏ کنند.
منابع مالی و محاسبات انجمن
ماده 7- منابع مالی انجمن عبارت است از:
الف - درآمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سیمان.
ب - کمک‏های مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و یا خصوصی.
ج - درآمد حاصل از فروش نشریّات و کتاب‏‌های انجمن.
د - درآمدهای متفرّقه.
ماده 8- محاسبات انجمن به عهدة خزانه ‏دار است و حواله‏های صادر شده باید به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه‌‏دار برسد.
تبصره: عایدات انجمن مختصراً صرف امور ناظر به اهداف و خطّ مشی‏های انجمن می‏شود.
وضعیّت حقوقی و ثبت انجمن
ماده 9- انجمن، مؤسّسه‌‏ای است عمومی، عام‏المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است.
تبصره: کلیّة حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملّی (سابق) به انجمن آثار و مفاخرفرهنگی تعلّق دارد و این انجمن جایگزین انجمن آثارملّی محسوب می‏شود.
این متمم در 9 ماده و 2 تبصره در جلسة 338 مورّخ 73/06/29  شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شد.
در نخستین گام پس از تعیین اعضای هیأت مدیره و همچنین رییس هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اقدامات ضروری جهت تنظیم جداول سازمانی و نیروی انسانی و همچنین تدوین شرح و وظایف هر یک از مدیریت‏های داخلی انجمن آغاز شد و با تصویب سازمان و وظایف مدیریت‏های انجمن و ابلاغ به قسمت‏ها، فعّالیّت عملی جهت راه‏اندازی مجموعه، شکلی تازه به خود گرفت.
اعضای هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
با عنایت به بند چهار مادة سوم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّبات جلسات124 و128 مورّخ 66/06/03 و66/07/21  شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نظر به اتمام مدّت دورة عضویّت هیأت امنای انجمن، نامزدهای ذِیل از میان شخصیّت‏های فرهنگی به عنوان اعضای جدید انتخاب شدند.
1- ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
2- معاون اوّل محترم رئیس جمهور جناب آقای محمّدرضا رحیمی
جانشین ریاست محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
3- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر سید محمد حسینی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
4- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کامران دانشجو
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
5- جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
6- جناب آقای دکتر محمّدرضا مخبر دزفولی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
7- جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید صدرالدین شریعتی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
8- جناب آقای دکتر غلامعلی حدّاد عادل
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
9- جناب آقای مهندس سیّد عزت الله ضرغامی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
10- جناب آقای مهندس سید مصطفی میر سلیم
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
اعضای هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

براساس بند الف مادة2 متمم اساسنامة انجمن، اعضای جدید هیأت مدیره و رییس هیأت مدیرة آن به مدّت دو سال به پیشنهاد جناب آقای دکتر سیّد محمّد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب گردیدند.
1- جناب آقای دکتر مهدی محقّق
ریاست محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
2- جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
3- جناب آقای بهمن درّی
عضو محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
4- جناب آقای دکتر غلامرضا خواجه سروی
عضو محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
5- جناب آقای دکتر علی اکبر رزمجو
عضو محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

آئین نامه (و اصلاحیه) نحوه تشکیل شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراکز استانها و خارج از کشور

 در اجرای بند «د» از ماده 2 و بند «ج» از ماده 4 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب جلسه 258 مورخ 73/06/01 شورای مشترک و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه 338 مورخ 73/06/29، آیین نامه (و اصلاحیه) زیر به منظور تعیین ضوابط تشکیل شعبه‌های انجمن در مراکز استانها و خارج از کشور تنظیم می‌گردد:

 ماده 1: هدف از تشکیل شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و وظایف آنها، همان اهداف و وظایف تعیین شده در مواد یک و دو اساسنامه مصوب جلسات 124 و 128 مورخ 66/06/03 و مورخ 66/07/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 ماده 2: تعداد اعضای هیأت امنای شعب انجمن در مراکز استانها هفت نفر می باشند. نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه مرکز استان، استاندار محترم به عنوان رئیس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیر و نماینده مجمع نمایندگان استان برای مدت دو سال به عنوان اعضای ثابت آن تعیین می‌شوند.

سه نفر اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال با معرفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از میان شخصیت‌های برجسته فرهنگی تعیین و پس از تأیید اعضای ثابت به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد می­‌گردند.

تبصره: دبیر هیأت امنا به منظور پیگیری امور جاری انجمن یک نفر را به عنوان رئیس دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر استان تعیین می‌کند.

 ماده 3: هیأت امنا از بین خود یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.

 ماده 4: مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها فهرستی شامل شرح حال، آثار علمی و فرهنگی و سایر اطلاعات لازم در مورد اعضای پیشنهادی شعب تهیه و به هیأت مدیره انجمن ارسال می نمایند.

 ماده 5: پیشنهادهای واصله موضوع ماده 3 در هیأت مدیره انجمن مطرح و پس از تأیید، جهت تصویب نهایی به هیأت امنای انجمن در مرکز تقدیم خواهد شد.

تبصره یک: صدور احکام اعضای هیأت امنای شعب با هیأت مدیره انجمن در مرکز است.

 تبصره دو: در شعب خارج از کشور سفیر به عنوان رئیس و رایزن فرهنگی به عنوان دبیر انجمن تعیین می‌گردند. ترکیب و تعداد اعضاء هیأت امناء شعبه­‌های خارج از کشور پس از پیشنهاد دبیرو تأیید رئیس در آن شعبه، با رعایت مفاد این آئین­‌نامه نسبت به صدور حکم توسط هیأت مدیره انجمن در مرکز اقدام خواهد شد. پیشنهاد اعتبارات ارزی مورد نیاز و سایر خدمات درخواستی و به کارگیری افراد از طریق رئیس و دبیر انجمن در کشورهای مختلف انجام خواهد شد.

 ماده 6: مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها مقدمات لازم را جهت تعیین محل مناسب، تهیه لوازم و تجهیزات و استفاده از خدمات افراد معمول داشته و پیشنهادهای لازم را به هیأت مدیره انجمن در مرکز ارسال خواهند نمود.

ماده 7: اعتبارات لازم جهت انجام فعالیت‌های شعب انجمن در استانها، از محل اعتبارات کمکی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مرکز و جذب کمک‌های مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و خصوصی در محل، درآمد حاصله از فروش کالای انتشاراتی و جذب کمک‌های افراد و سازمان‌های مختلف در استان مربوطه تأمین می گردد.

 تبصره: درآمدهای شعب انجمن از هر محلی که باشد، منحصراً صرف امور ناظر به اهداف و خط مشی‌های انجمن در محل می باشد.

 ماده 8: به منظور تسریع در انجام امور محوله شعب انجمن، حساب جاری در یکی از بانک‌های استان محل تشکیل افتتاح و حق برداشت از حساب مذکور با رئیس هیأت امنا و خزانه دار خواهد بود.

 ماده 9: هیأت‌های امنای شعب موظف اند برنامه‌های پیشنهادی و گزارش فعالیت‌های انجام شده را به صورت شش ماهه به هیأت مدیره انجمن ارسال نمایند تا در مورد نحوه برگزاری مراسم و غیره و امکان تأمین و حواله اعتبارات مورد نیاز بررسی و تصمیم گیری شود.

 ماده 10: با توجه به وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و خزانه دار موضوع ماده 8 متمم اساسنامه انجمن، مسئولان موظفند گزارش شش ماهه و سالانه فعالیت‌های مالی و هزینه‌های انجام شده را به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال نمایند.

این آیین نامه در ده ماده و چهار تبصره تنظیم و در جلسه مورخ 89/05/20 هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به تصویب رسید.

گزارش

نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی در سال 1390 با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ادبی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور برگزار شد. وی در این جلسه ضمن ارائه مقدمه‌ای درخصوص پیشینه انجمن و وظایف و کارکردهای آن اظهار داشت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1364 با ترکیب جدید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و معرفی مشاهیر و مفاخر پارسی زبان داخل و خارج کشور شاعران بزرگ و عرفای نامدار و همچنین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی از وظایف این انجمن است. ما هرسال گزارش فعالیت خود را یک یا دو نوبت حضورا تقدیم ریاست محترم جمهوری می‌کنیم و هر فصل یک بار نیز با معاون اول رئیس جمهور جلسه داریم. هماهنگی و پیگیری برای راه اندازی این انجمن درهمه استان‌ها نیز آغاز شده است و تاکنون در 10 استان توفیق تأسیس انجمن را داشته‌ایم و در همین رابطه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان مرکزی که با عنایت امام جمعه محترم تاسیس خواهد شد از نخستین انجمن‌های استانی در دوره جدید فعالیت محسوب می‌شود. حتی در برخی استان‌ها به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آن استان برای شخصیت‌های فرهنگی همایش بزرگداشت ملی برگزار شده و شما نیز می‌توانید با توجه به تعداد کثیر مفاخر فرهنگی استان مرکزی هر ساله همایش و بزرگداشتی داشته باشید. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان با ترکیبی که در دستور‌العمل ذکر شده به دبیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و امید به حمایت جدی امام جمعه محترم و استاندار محترم که عضو هیأت امنا نیز هستند داریم. درخصوص چهره‌های ماندگار نیز با جناب آقای مهندس ضرغامی صحبت کرده‌ایم که چهره‌های ماندگار در استانها با عنوان مفاخر ماندگار و با مسئولیت این انجمن مورد توجه قرار گیرد و بنا داریم مراسم تجلیل از اساتیدی که در قید حیات هستند برگزار کنیم. یکی از برکات طرح مفاخر ماندگار این است که با بهره‌مندی از تجربه و علم این عزیزان به تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمک کنیم.

 شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی در این جلسه تأسیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان مرکزی را به تصویب رساند و احکام اعضاء هیأت امناء انجمن نیز به ایشان تقدیم شد.