آموزش

آموزش  از واحدهای ستادی است که در نمودار سازمانی فرهنگ وارشاداسلامی استان ها مستقیما تحت نظر مدیر کل قرار دارد ودر حوزه های زیر فعالیت می نماید.

                آموزش ضمن خدمت کارکنان

            کارکنان دستگاه های دولتی طی سالهای خدمت خود در جهت ارتقای توانایی های شغلی ،دانش وبینش خود در دوره های آموزشی شرکت می نمایند. واحد آموزش هرساله با انجام نیاز سنجی های لازم وبا توجه به ضرورت های سازمانی ،دوره های آموزشی را بر کارکنان پیشنهاد وپس از تصویب ،اجرا می نماید.این دوره ها توسط بخش خصوصی ،سایر دستگاه های دولتی ودرفرهنگ وارشاداسلامی قابل اجرا هستند وبه صورت حضوری وغیر حضوری برگزار می گردند.کارکنان پس از شرکت در این دوره ها گواهینامه شرکت در دوره دریافت می نمایندوبنا به ماهیت دوره وساعت آن از مزایای نظیر ارتقای شغلی برخوردار می گردند. برنامه ریزی ،مستند سازی،نظرسنجی وارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت از وظایف واحد آموزش می باشد.

    اجرای دوره های مهارتی کاردانش

   دوره های مهارتی کاردانش با هدف توسعه آموزش های هنری وبرای متقاضیان اخذ دیپلم های هنری توسط موسسات وآموزشگاه های دارای مجوزازفرهنگ وارشاد اسلامی برگزار می گردد.

    درحال حاضر34 رشته مهارتی ددر فرهنگ وارشاد اسلامی مورد تصویب قرار گرفته که بیش از نیمی از آنها در استان مرکزی توسط 16 موسسه فرهنگی وهنری وآموزشگاه ها آزاد برگزار می گردد،دوره های همچون تصویر سازی کامپیوتری ،طراحی صفحات وب،نقاشی،گرافیک کامپیوتری ،چهره آرایی،طراحی اندام ولباس، صفحه آرایی کامپیوتری ،عکاسی،عکاسی دیجیتال ،طراحی طلا وجواهر ،آیینه کاری و........

    مدت زمان اجرای این دوره ها در حدود یک سال تحصیلیاست و واحد آموزش نسبت به صدور مجوز برای موسسات و آموزشگاه های متقاضی ،نظارت بر اجرای دوره ها،برگزاری آزمون جامع صدور گواهینامه ها وتاییدیه های مربوطه وکلیه امور اجرایی واداری مربوط به آن اقدام می نماید.

   هر ساله در حدود 1700 متقاضی در رشته های مهارتی کاردانش هنری در استان مرکزی تحصیل می نمایند که برای انان حدود 8000 گواهینامه مهارت صادر می شود.

   اجرای آزمون های ادواری کاردانش ،صدور کارت صلاحیت تدریس وتاسیس آموزشگاه آزاد هنری نیز در حیطه وظایف واحد آموزش قرار دارد.

    هنرستان های هنرهای زیبا

    گذشته از دوره های مهارتی کاردانش ،متقاضیان تحصیل در رشته های هنری می توانند در هنرستان های هنرهای زیبا که تحت  فرهنگ وارشاداسلامی قرار دارند نیز ثبت نام ودر رشته هایی همچون نقاشی ،گرافیک،پویانمایی،تئاترو....... تحصیل نمایندو پس از فراغت از تحصیل دیپلم هنری در رشته های فوق را اخذ نمایند.

   در حال حاضر 2 هنرستان هنرهای زیبا (شهید آوینی اراک وسرداران شهید ساوه) در استان مرکزی فعال هستند که توسعه کمی وکیفی آنها در دستور واحد اموزش انجام می شود.

    مراکز علمی وکاربردی فرهنگ وهنر

    متقاضیان شرکت در دوره های ترمی وپودمانی آموزش عالی نیز می توانند در کنکور ورودی مراکز علمی وکاربردی فرهنگ وهنر تحت پوشش فرهنگ وارشاد اسلا می شرکت نمایند ودر رشته های هنری ادامه تحصیل دهند.

    در حال حاضر 2مرکز علمی وکاربردی فرهنگ وهنر در اراک وخمین فعالیت می نمایند که انجام امور اجرایی ،اداری ونظارت بر عملکرد آنها از وظایف واحد اموزش می باشد.

    آموزشگاه های آزاد هنری

    آموزشگاه های آزاد هنری شامل آموزشگاه آزادتجسمی، آموزشگاه آزادموسیقی،آموزشگاه آزاد سینمایی هستند که آموزشهایی را برای علاقمندان به رشته های هنری ارائه می نمایند.این آموزشگاه ها عمدتا بخش خصوصی محسوب می شوند و عهده دار آموزشهای کوتاه مدت تخصصی هستند.

    در حال حاضر بیش از 50 ذآموزشگاه آزاد هنری در استان مرکزی فعال هستند که تحت نظر واحد اموزش فعالیت می نمایند.

    در مجموع واحد آموزش در ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی عهده دار ارتقای دانش و مهارتهای شغلی کارکنان فرهنگ وارشاد اسلامی و توسعه آموزش های هنری در استان می باشد.