منشور اخلاقی

منشوراخلاقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
ما کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان استان مرکزی تعهدمی کنیم:
نظم و انضباط در محیط کاری،نگهداری ملزومات اداری و تجهیزات،ارئه خدمات به ارباب رجوع و رفتار مناسب باایشان ،حضور به موقع در محل کار و انجام بموقع وظایف و سلسه مراتب اداری را رعابت نمائیم.
ما کارگزاران نظام در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی پیمان می بندیم:
رازدار بوده و در رفتار و گفتار صداقت داشته باشیم.
نسبت به همکاران خود در سطوح مختلف با نزاکت،احترام،خوش روئی و متانت رفتار کنیم.
به صحبت ها و خواسته های مراجعان گوش فراداده و با انعطاف پذیری معقول،خوش روئی واحترام با آنها رفتار کنیم.
در ایجاد ذهنیت مثبت از کار و انجام تکالیف پشتکارداشته و نسبت به ارتقاء دانش و مهارتهای خود اقدام نمائیم.
نسبت به جامعه واهداف سازمان و منزلت  مراجعان احساس مسئولیت نمائیم.
نسبت به انجام وظایف خودبه شکل مؤثر و کار آمد،با دقت و سرعت و بدون تشریفات زاید عمل نمائیم.
از مظاهرفساد اداری همچون توصیه،تبعیض،تشریفات زاید اداری ،سوء استفاده از موقعیت خود پرهیزنمائیم.
نسبت به مشکلات همکاران خود بی تفاوت نبوده و به رشد و بهسازی همدیگرتوجه نمائیم.
و نیز از سازمان انتظار داریم با تخلفات به صورت جدی برخورد نمودهو نسبت به عملکرد همکاران از ابزار تشویق و تنبیه استفاده نماید.
1-نظم و انضباط:
1-1-
نظم ظاهری رعایت گردد.
2-1-
ملزو مات اداری منظم و آراسته باشد.
-
تجهیزات و اشیاءبه صورت دقیق و منظم استقرار یابند،به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترسباشند.
3-1-
ارائه خدمات به مردم منظم باشد.
-
فعالیت ها براساس روش مستندومشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران.
-
فعالیت ها زمان گذاریشودوبر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.
4-1-
در محل کار به موقع حضور داشت هباشد.
5-1-
وقت شناس بوده و در رعایت آن دقت نماید.
6-1-
فضای اداری متناسب باحجم ارائه خدمات باشد.
7-1-
محل های مورد مراجعه ارباب رجوع پراکنده نباشد.
8-1-
حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.
9-1-
لوازم و اشیاءضروری ازغیرضروری تفکیک گرددو لوازم اضافی و غیر ضروری به محل دیگری انتقالیابد.
10-1-
همه چیز در وضعیتی سامان یافته ،مرتب و پاکیزه نگهداریشود.
11-1-
وظایف اداری به موقع انجام شود.
12-1-
سلسله مراتب اداری رعایت گردد.
13-1-
از پوشش مناسب با شئونات اداری استفاده نماید.
14-1-
عدم استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار.
2- رفتار اخلاقی:
1-2-
رازداربوده و ازافشاءاسنادمحرمانه خودداری نماید.
2-2-
صداقت در رفتار و گفتاررعایت شود.
3-2-
در صورت لزوم امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
4-2-
نسبت به مدیران با احترام و نزاکت برخورد شود.
5-2-
نسبت به همکاران و کارکنان تحت سرپرستی باخوش روئی و متانت رفتار شود.
-
روابط مناسب با همکاران ایجادشود.
6-2-
نسبت به مراجعان:
-
با مراجعان با خوش روئی و احترام برخوردشود.
-
به صحبت ها و خواسته های مراجعان با دقت گوش داده شود.
-
به منظور رعایتحال مراجعان انعطاف پذیری مثبت نشان داده شود.
3-عدالت و انصاف:
1-3-
نسبت به همکاران با رعایت عدالت و انصاف برخورد شود.
2-3-
نسبت به افراد تحت سرپرستی بدونتبعیض برخورد شده و امکانات و فرصت ها به صورت عادلانه توزیع شود.
3-3-
نسبت به مردم(ارباب رجوع) ارائه خدمات با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض صورت گیرد.
-
کارکنان به وظایف و تکایف خود در قبال مراجعان کاملاًآگاه شوند.
--
از سرگردانی مراجعان جلوگیری شود.
-
فضای مراودات به گونه ای باشدکه مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
-
کارها با حد اقل هزینه انجام شود و به مراجعان هزینه های اضافی تحمیل نشود.
4-
ارائه اطلاعات لازم:

1-4-
اطلاعات لازم به همکاران جهت انجام خدمات بهینه وتسریع در اجرای امور به نحو مطلوب ارائه گردد.
2-4-
جهت اتخاذ تصمیمات لازم اطلاعات مربوط را در اختیارمدیران قرار دهد.
3-4-
راهنمایی های لازم و توضیحاتکافی به مراجعان ارائه شود.
4-4-
از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود.
5-وجود تمایلات مثبت به کار:
-در جهت ایجادتلقی مثبت نسبت به کار از طریق مدیران و کارکنان نسبت به افراد تحت سرپرستی تلاش لازم صورت گیرد.
-
در انجام تکالیف پشتکار و جدیت داشته باشد.
6-شایستگی:
-
دانش ومهارت های خود را منطبق با توسعه فن آوری و علوم ارتقاءدهد.
-
اصل شایستگی درانتصابات و توزیع امکانات رعایت گردد.
-
در جهت کسب مهارتهای شغلی و افزایش تبحرحرفه ای تلاش صورت گیرد.
7-احساس مسئولیت:
1-7-
نسبت بهجامعه و حرفه خود احساس مسئولیت داشته باشد.
2-7-
شأن،منزلت،جایگاه و شهرت حرفهای خود را ارج نهد.
3-7-
اهداف سازمان به طور صحیح درک شودو اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.
4-7-
از مقام و موقعیت اداری سوءاستفاده صورتنگیرد.
5-7-
مدیران و کارکنان نسبت به مراجعان احساس مسئولیت نمایند:
-
حقوقمراجعان را رعایت کنند.
-
انجام وظایف به صورت مؤثر،کارآمد،همراه با سرعت و بدون تشریفات زائد صورت گیرد.
-
کارها با دقت انجام گرفته و اشتباهات کمباشد.
-
کارها با سرعت لازم و براساس زمان پیش بینی شده صورت گرفته و مراجعان بیهود معطل نشوند.
-
روش های انجام کار ساده، مؤثر و مفیدباشد.
-
تشریفات زائدوجود نداشته باشد.
-
مراجعان احساس کنند که کارکنان برای همکاری و رفع مشکلات آنان بسیج شده اند.
-
کارکنان در قبال کاری که انجام می دهند ،هیچ گونه انتظار وچشم داشتی از مراجعان نداشته باشند.
-
از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ،سفارش درانجام کار دوری شود.
-
در کار تسلط داشته و آن را بدون نظارت مافوق انجامدهد.
-
به درستی و صحت انجام کار توجه نماید.
-
در انجام مأموریت ها دلسوزی وجود داشته باشد.
6-7-
مسئولیت مدیران نسبت به کارکنان:
-
مدیران نسبت به مسایل و مشکلات کارکنان بی تفاوت نباشند.
-
تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد کارکنان اعمال شود.
-
به رشد و بهسازی کارکنان توجه گردد.
-
اطلاعات و اخبارآن طور که باید در اختیار کارکنان گذاشته شود.
-
با تخلفات مقابله جدی شود.
-
از اختیارات و قدرت استفاده صحیح صورت گیرد.
-
از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.
-
به استعداد و توانایی های کارکنان تحت سرپرستی توجه شود.
-
ازتلاش و کوشش کارکنان قدر دانیشود.