معرفی اداره کلمعرفی مدیر کل و معاونت ها

معرفی مدیر کل و معاونت ها

عباس دانشی (مدیر کل)

سطح تحصیلات : سطح 3 حوزه

شماره تماس: 0863333134079

پست الکترونیک: abbasdaneshi@farhangmail.ir

 

هاشم سوفالی (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)

سطح تحصیلات: لیسانس

شماره تماس : 08633133291

پست الکترونیک : m.edarimali@farhangmail.ir

 

 

افشین حسینی (معاونت امور هنری)

سطح تحصیلات: لیسانس

شماره تماس : 08633138051 داخلی 230

پست الکترونیک: hoarcinema@farhangmail.ir

 

علیرضا حاجی علی بیگی (معاون امور فرهنگی و رسانه)

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس : 0863313315

پست الکترونیک: m.farhangiarak@farhangmail.ir