معرفی اداره کلمعرفی مدیر کل و معاونت ها

معرفی مدیر کل و معاونت ها

عباس دانشی (مدیر کل)

سطح تحصیلات : سطح 3 حوزه

شماره تماس: 0863333134079

پست الکترونیک: abbasdaneshi@farhangmail.ir

 

هاشم سوفالی (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)

سطح تحصیلات: لیسانس

شماره تماس : 08633133291

پست الکترونیک : m.edarimali@farhangmail.ir

 

 

افشین حسینی (معاونت امور هنری)

سطح تحصیلات: لیسانس

شماره تماس : 08633138051 داخلی 230

پست الکترونیک: hoarcinema@farhangmail.ir

 

علیرضا حاجی علی بیگی (معاون امور فرهنگی و رسانه)

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس : 0863313315

پست الکترونیک: m.farhangiarak@farhangmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

مدیران شهرستان

نام و نام خانوادگی

نام واحد سازمانی فعلی

عنوان پست

نوع استخدام

تحصیلات

تاریخ انتصاب

تلفن و فکس

مصطفی ذوالفقاری

ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان

مدیر ستاد

قراردادی

حوزوی/ لیسانس

1390

32769390 تلفکس

رحمت اله کرمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

رییس گروه امور سینمایی

رسمی

فوق لیسانس

1398

3-33138051

داخلی 259

مجید طبیب زاده

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

رییس گروه امور رسانه

رسمی

فوق لیسانس

1399

3-33138051

داخلی 226

محبوبه محمدی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

رییس گروه امور فرهنگی

رسمی

فوق لیسانس

1399

3-33138051

داخلی 227

حسین محمودی فر

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه

رییس

رسمی

فوق لیسانس

1/6/1386

42223240

42223220

42222233 ف

احمد جوانمرد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرندیه

رییس

رسمی

فوق لیسانس

1/2/1392

45229356

45229357

حسین عسگری

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آشتیان

رییس

رسمی

فوق لیسانس

9/11/1397

37222556

37222977

مجید بختیاری

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفرش

رییس

رسمی

فوق لیسانس

23/7/1398

36222815

36222615

مجید بختیاری

فراهان

سر پرست

رسمی

فوق لیسانس

33723070

حسین احمدی

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کمیجان

رییس

رسمی

فوق لیسانس

6/6/1398

35455621

35455320 ف

رضا حصاری شراهی

خنداب

رییس

رسمی

لیسانس

22/4/1394

35624761

عباس کمندلو

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شازند

رسمی

فوق لیسانس

1399

38223400

38221707

آزاده محمدی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خمین

سرپرست

رسمی

فوق لیسانس

46334970

463334808 ف

مهدی ملک محمدی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات

رییس

رسمی

فوق لیسانس

43227372

43227985 ف

حمید صادقی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دلیجان

رییس

رسمی

فوق لیسانس

44224744

44226744

44228444 ف

محمدرضا بیرامی

حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

مدیر

رسمی

لیسانس

33137190 تلفکس

3-33138051

داخلی 203

غلامرضا پاپی الوار

مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

مدیر

قراردادی

فوق لیسانس

33133308 تلفکس

3-33138051

داخلی