معرفی مدیران کل

مدیران کل پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال خدمت

1

ولی الله داوود آبادی

1359

2

علی اکبر سمیعیان

1360

3

مصطفی بنی جمالی

1361

4

حسین زرین

1362

5

محمد پارچه باف

1363

6

محمود زمانی

1364

7

سید مجتبی نور بخش

1365-1364

8

محمد حسین مطیعی

1372-1365

9

محمد مهدی احمدی

1376-1372

10

محمد حسین مهدی پور

1376

11

حسن مظفری

1379-1376

12

حمیدرضا چاکری

1381-1379

13

نصرت الله مرادی

1385-1381

14

علی آقا هاشمی

1389-1385

15

مصطفی مشایخی

1392-1389

16

حسین شاکری

1394-1392

17

مهدی حقیقی

1396-1394 

18

محسن شریفی

1398-1396

19

عباس دانشی

1398 تا کنون