معرفی اداره کلوظایف وسیاست ها

 کارشناس امور پژوهشی

 

* مطالعه و بررسی مستمر آئین نامه­ها ، نظام­نامه­ها ، طرح­ها و برنامه­های پژوهشی

*همکاری در برگزاری سمینارها و همایش­های پژوهشی

*دریافت پیشنهاد اجرای طرحهای پژوهشی ، پیشنهاد برگزاری همایش­ها و سایر پیشنهادهای ذیربط با حوزه پژوهش و آماده سازی و ارائه آن جهت  تصمیم گیری

* اقدام به جلب همکاری پژوهشگران ، مراکز و مؤسسات پژوهشی منطقه

*همکاری در امر برنامه­ریزی ، و هماهنگی امور مربوط به پژوهش

* مطالعه راهکارها جهت ارتقاء نیروهای علمی از طریق ضوابط قانونی و آئین نامه­های مربوط

* مطالعه و تحقیق جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی منطقه در ارتباط با پژوهش­های فرهنگی

* شرکت در همایش­ها ، نشست­های پژوهشی ، فرهنگی در چهارچوب وظایف شورا و بررسی نتایج و تهیه گزارش­­های مربوطه

* تهیه و تنظیم گزارش های لازم از عملکرد و فعالیت­های انجام شده

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

 

--------------------------------

کارشناس ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات 

* مطالعه آئین نامه­ها و دستورالعمل­ها و بخشنامه­ها و قوانین ذیربط بمنظور تهیه و پیشنهاد طرحهای تشکیلاتی و آموزشی و ارزشیابی اداره کل با توجه به نیازهای منطقه و وظایف مصوب

* بررسی و اظهارنظر در مورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نیازهای آموزشی کارکنان با همکاری کارشناس برنامه و بودجه

* بازرسی از واحدهای استان بمنظور بررسی نحوۀ اجراء قوانین ، آئین­نامه­ها و بخشنامه­ها و دستورالعمل­های ارسالی از مرکز و بررسی فعالیت­های واحدهای تابعه اداره کل و تهیه گزارشات لازم جهت مدیریت واحد

* بررسی و اظهار نظر در مورد شرح وظایف پست­های سازمانی اداره کل بر اساس وظائف مصوب واحد

* همکاری و عنداللزوم شرکت در جلسات کمیته اجرایی قانون استخدام کشوری اداره کل و ارائه مدارک در مواقع لزوم و همکاری با مدیران و سرپرستان اداره کل جهت تهیۀ عوامل عملکردی و عوامل فرآیندی برای کلیه مشاغل بویژه اختصاصی با هماهنگی دفتر ارزشیابی

* انجام فعالیت­های لازم در زمینه اجرای مفاد طرح طبقه­بندی مشاغل در مورد مستخدمین واحد متبوع با همکاری اداره امور اداری و مالی

* آموزش و توجیه مسئولین واحدهای اداره کل در رابطه با اهداف و برنامه­های ارزشیابی و نحوه تکمیل فرمهای ارزشیابی و انجام مطالعات لازم بمنظور تهیه طرحهای پیشنهادی در امور رفاهی و استخدامی و آموزشی کارکنان اداره کل

* ارتباط مستمر با دفتر بازرسی و ارزشیابی و رسیدگی به شکایات و توزیع و تکمیل و جمع­آوری فرمهای ارزشیابی کارکنان استان جهت ارائه به مرکز

* معرفی کارکنانی که نتیجه ارزشیابی آنها ضعیف یا برجسته تشخیص داده شده است به دتفر ارزشیابی بمنظور برنامه­ریزی آموزشی و سایر اقدام­های لازم در هر دورۀ ارزشیابی

* عنداللزوم انجام همکاریهای لازم با دستگاههای دولتی که در زمینه­های نظارت و بازرسی فعالیت دارند

 

* انجام مکاتبات اداری مربوط به مدیر کل

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

----------------------------------------

 مسئول حراست

 

* استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل تأسیسات و مدارک محرمانه

* مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه آموزشهای لازم به کارکنان واحد برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و نیز حسن اجرای خط مشی و هدفهای تعیین شده

* اقدام در مورد ایجاد و برقراری کنترل ورود و خروج به واحد

* دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط

* نظارت و بررسی وضع حراستی اداره کل و تهیه گزارشات مورد لزوم

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

 --------------------------------------

رئیس اداره امور اداری و مالی

* بررسی و تعیین وظایف و برنامه کار عوامل تحت سرپرستی

* تقسیم و ارجاع کار به مسئولان مربوط

* نظارت بر انجام صحیح امور استخدامی کارکنان بر طبق مقررات و امضاء احکام صادره

* صدور احکام مأموریت و مرخصی کارمندان بر طبق مقررات

* انجام اقدامات لازم در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد

* همکاری در تنظیم بودجه سالانه واحد

* رسیدگی به اسناد هزینه­های جاری

* رسیدگی به امور محاسباتی و تنظیم صورتحسابها و اسناد

* اقدام لازم در مورد حواله اعتبارات و هزینه­های ادارات و تشکیلات وابسته به اداره کل در شهرستانها

* نظارت در ثبت و حفظ و نگهداری اموال واحد

* اقدام در مورد مکاتبات مربوط به امور مالی و اداری

* نظارت بر تأمین لوازم و مواد مورد نیاز اداره کل با توجه به مقررات اداری و مالی

* رسیدگی به امور دبیرخانه جهت حسن انجام امور

* نظارت بر انجام صحیح امور خدماتی واحد

* فراهم ساختن وسائل و امکانات رفاهی و بهداشتی کارکنان واحد

* رسیدگی به امر حضور و غیاب کارکنان واحد

* تهیه گزارشهای لازم جهت مقام مافوق

* ارائه راهنمائیهای لازم به کارکنان تحت نظارت در انجام صحیح امور محوله به آنها

* انجام سایر امور مربوط به شغل 

-----------------------------------------

متصدی امور دفتری و بایگانی 

*ثبت خلاصه مشخصات نامه­های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور

* بازبینی ضمائم نامه­های وارده و صادره و تفکیک و توزیع نامه­ها برای ارجاع به اقدام کننده

*تهیه پیش­نویس­ نامه­های ساده اداری

* بایگانی پرونده­ها ، نامه­ها و اوراق اداری

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

----------------------------------

مسئول امور مالی

* مطالعه قوانین و دستورالعملهای بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر و ارائه راهنمائیهای لازم در مورد نحوه اجرای آنها

* رسیدگی به ثبت عملیات روزانه و کنترل و رفع اختلاف حسابهای ثبت شده در صورت ورود اختلاف

* پیش­بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها و طرحها و برنامه­ها

*تشخیص و تعیین سرفصل حسابها و تهیه تراز عملیات و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها

* رسیدگی به اسناد و مدارک و پیش­پرداختها و علی­الحسابها از نظر رعایت و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی

* تهیه پیش­نویسها و گزارشات و آمارهای مورد لزوم

* راهنمائی و کنترل کار حسابداران (تحت نظر و تقسیم کار بین آنها )

-----------------------------------

 حسابدار و جمعدار

 * مطالعه قوانین و دستورالعملهای بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی

* ثبت اقلام از روی برگه­های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

* تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه­های محاسباتی

* همکاری در رسیدگی به حسابهای بانکی

* همکاری در امر تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر

* صدور چک و تهیه صورت اوراق بهادار مورد نیاز

* تحویل روزانه درآمدها به بانک و تنظیم اسناد مربوطه

* نگهداری حساب کلیه اموال منقول واحد و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال

* اقدام لازم در مورد نصب بر حسب و شماره بر روی اموال و ثبت شماره آنها در دفتر اموال

* تنظیم صورت موجودی و مانده اموال مصرفی در آخر هر سال

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

---------------------------------

مسئول تدارکات و خدمات 

* بررسی و اظهارنظر در مورد لوازم مورد نیاز ادارات و پیش­بینی نیازهای واحد از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و برآورد هزینه خرید آنها

* نظارت مستقیم و همکاری لازم در امر تهیه و تدارک مایحتاج واحد از نظر محل، لوازم و مواد با رعایت کامل مقررات مالی و اداری و در نظر گرفتن اعتبارات تخصیص یافته و نیز تنظیم صحیح اسناد مربوطه

* مراقبت در نگهداری حسابهای مربوط به اموال مصرف نشدنی و نیز حسابهای تنخواه گردان در دفاتر مربوط

* نظارت بر ثبت و صدور قبض انبار و حواله انبار و فرمها و صورتجلسات مربوطه برای کالاهای تحویلی

* نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تعمیرات و تنظیف ساختمانها و وسایل اداری ارتباطی و تأسیساتی و نقلیه موجود در اداره کل

* تنظیم برنامه کار عوامل تحت نظر از قبیل: کارپرداز ، تلفنچی ، نامه­رسان ، راننده، خدمتگزار و نظارت بر حسن اجرای وظایف ابلاغی

* انجام امور مربوط به تقسیم و سرویس و تعمیرات کلی  و جزئی خودروها

* تأمین سوخت مورد نیاز خودروها و تشخیص لزوم خرید لوازم و وسایل یدکی

* نگهداری پرونده و شناسنامه خودروها و تنظیم حساب مخارج آنها به تفکیک

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل  

 ---------------------------------

مسئول امور اداری و رفاهی کارکنان

* انجام مطالعات لازم بمنظور آشنائی کامل با قوانین و مقررات و آئین­نامه­ها و دستورالعمل­های استخدامی

*انجام بررسی­های لازم بمنظور پیش­بینی نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل  با همکاری واحدها و عوامل ذیربط

* بررسی پیش­نویس گزارشات و احکام استخدام، انتصاب ، افزایش سنواتی ، تغییر گروه ، تغییر ضریب، فوق­العاده شغل ، انتقال ، مأموریت، تعلیق ، و غیره ، با توجه به قوانین و مقررات استخدامی و دستورالعملها و اختیارات تفویض شده

* نظارت بر تهیه آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز

* بررسی فهرست حائزین شرایط برای انتصاب به پستهای سازمانی بلاتصدی

* نظارت بر ابلاغ احکام صادره مربوط به دادگاههای اداری و مراجع قانونی دیگر

* ارائه راهنمائیهای لازم بعوامل تحت نظارت و انجام امور فوق در مواقع ضروری

* تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم در زمینه مسائل رفاهی کارکنان اداره کل

* نظارت بر انجام امور رفاهی تعاون و بیمه کارکنان اداره کل

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل   

-----------------------------------------

رئیس اداره امور هنری

* تهیه طرحهای لازم بمنظور اشاعه هنر و ادب اسلامی در سطح منطقه و پیشنهاد آن جهت تصویب به شورای برنامه­ریزی واحد

* نظارت بر شناسائی و جذب نیروهای مستعد و تشکیل گروههای هنری و ادبی در سطح منطقه

* تشویق هنرمندان و شعرا به پژوهش و آفرینش و ارائه آثار ارزشمند هنر اسلامی

* نظارت در تربیت هنرمند در رشته­های گوناگون هنر با توجه به نیازها و معیارها و ضوابط شرعی

* همکاری با سازمانهای مختلف در تهیه و اجرای برنامه­های هنری

* برگزاری مسابقات و جشنوارهای هنری در منطقه

* نظارت بر ایجاد تسهیلات لازم و تأمین وسایل و محل تمرین برای گروههای هنری

* تشکیل نمایشگاههای هنری جهت ارائه کارهای هنری هنرمندان و هنرجویان

* تعیین صلاحیت مسئولین انجمنهای هنری و ادبی استان

* حمایت از حقوق هنرمندان و شعرای متعهد و انجام کمکهای معنوی و مادی به آنان

* رسیدگی به صلاحیت متقاضیان تأسیس کلاسها و آموزشگاههای آزاد هنری

* انتخاب نمایشنامه­های مناسب جهت ارسال به سازمانهای فرهنگی و آموزشی منطقه

* نظارت بر کلیه مجامع و مراکز هنری و سالنهای نمایش تئاتر و مؤسسات ضبط و تکثیر نوار استانی و نمایشی و سرود و آهنگهای انقلابی و اجرای آئین­نامه­ها و مقررات مربوط در سطح استان

* برقراری ارتباطات لازم با مراکز هنری در مرکز در موارد لازم

* شرکت در جلسات شورای برنامه­ریزی واحد

* انجام سایر امور مربوط به شغل

-----------------------------------

رئیس اداره امور سینمائی و سمعی و بصری

* نظارت بر اجرای برنامه­های توسعه آموزش سمعی و بصری و نمایش فیلم­های فرهنگی هنری، مستند و آموزشی از طریق اعزام سینماهای سیار و راهنمایان فرهنگی به منطقه

* نظارت بر تهیه فیلم ، عکس و اسلاید از رویدادهای فرهنگی و مناسبتهای ملی و منطقه­ای در سطح استان بمنظور استفاده­های عمومی یا ارسال به مرکز

* فراهم نمودن شرایط لازم به منظور تشویق و حمایت علاقمندان و گروه­های سینمائی و سمعی و بصری از طریق واگذاری تسهیلات و امکانات لازم در سطح استان

* نظارت و همکاری در تعمیر و ترمیم تجهیزات سمعی و بصری ارگانها و نهادهای عمومی استان بر حسب مورد

* نظارت بر اجرای دستورالعملهای مربوط به فیلمها و نوارهائی که از طریق گمرک وارد می شود بر حسب منطقه جغرافیائی

* ایجاد تسهیلات و امکانات آموزش فنون و هنرهای سینمائی و سمعی و بصری در سطح استان

* نظارت بر  برگزاری مراسم ، مسابقات ، جشنوارها و نمایشگاههای سینمائی ، عکاسی و سایر هنرهای سمعی و بصری در سطح استان در چارچوب سیاستهای معاوت امور سینمائی و سمعی و بصری وزارت متبوع

* نظارت بر اجرای آئین­نامه­ها و ضوابط مربوط به سالنهای نمایش فیلم ، سینماها ، عکاسخانه­ها و لابراتورهای عکاسی و مراکز عرضه محصولات فرهنگی و سالن­های نمایش برنامه­های ویدئوئی و...

* نظارت بر کمیت ، کیفیت و نحوه نمایش فیلم­های سینمائی در سینماهای استان از نظر دارا بودن پروانه نمایش و اکران فیلم بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از مرکز

*نظارت بر صدور مجوز تأسیس ، توسعه و یا انتقال مؤسسات سینمائی در حدود اختیارات تفویض شده از مرکز

* ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح وظایف عوامل تحت سرپرستی و راهنمائی آنان در موارد لزوم

* انجام سایر موارد ارجاعی مربوط به شغل 

----------------------------------------

رئیس اداره امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

* نظارت بر حسن جریان امور و گردش کار در اداره و راهنمائی کارمندان در انجام وظایف محوله

* برنامه­ریزی و نظارت بر اجرای امور مربوط به طرحها و فعالیت­های تبلیغی سالانه اداره کل در جهت معرفی مبانی و مسائل اسلامی

* شرکت در جلسات و سمینارها در رابطه با موضوعات فرهنگی و تبلیغی و مطبوعاتی

* همکاری در امر تهیه و پیشنهاد و یا بررسی طرحهای مربوط به ارشاد و تشویق محققان و مترجمان و ناشران در منطقه

* نظارت بر بررسی مطالب و تهیه خلاصه مطالب جراید مرکز و شهرستانها جهت تهیه بولتن ، مطالعه گزارشهای کارشناسان و اخذ تصمیم در مورد آنها

* برنامه­ریزی و نظارت بر اجرای امور مربوطه به تهیه و تدوین و ترجمه کتب و نشریات سودمند مناسب با نیازهای منطقه

*برنامه­ریزی در جهت پژوهش و ارائه عمومی فرهنگ و معارف اسلامی و احیاء میراث اسلامی در منطقه

* همکاری نزدیک با مراکز مختلف فرهنگی و تبادل اطلاعات لازم با آنها بمنظور تشکیل انجمن­های فرهنگی و ادبی در منطقه

* نظارت بر فعالیت­های ، ادبی ، هنری و تبلیغاتی اقلیت­های دینی منطقه و استان در چارچوب سیاست­های اعلام شده از سوی معاونت فرهنگی

* همکاری در ایجاد مبادلات فرهنگی و معرفی اهل قلم با سایر استان­ها و مناطق کشور

* همکاری در ایجاد و توسعه کتابخانه­های عمومی در سطح استان با انجمن کتابخانه­های عمومی استان

* انجام امور لازم بمنظور حمایت و هدایت مطبوعات محلی به شیوه­های لازم

* اجرای قانون مطبوعات و نظارت بر کار مطبوعات محلی در حد اختیارات تفویض شده

* اجرای مقررات و ضوابط مربوط به خبرنگاران و فروشندگان مطبوعات در منطقه

* همکاری در فعالیت­های عمومی تبلیغاتی و نمایشگاههای مربوط به دولت در سطح استان

* انعکاس اخبار استان و منطقه به مقام مافوق

* انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل

------------------------------------------------------------


 راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 
1. تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی
2. ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ­مداری و فرهنگ دینی
3. نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات
4. تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی
5. تبیین و تاکید بر مولفه­های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی
6. تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی
7. تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن­شناسی، ترویج فرهنگ ظلم­ستیزی و استکبارستیزی
8. تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه­های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سلام­ا... علیهم)
9. توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده­محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل­ها
10.   ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت­طلبی و ذلت­ناپذیری
11.   مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی برپایه عدالت­خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر
12.   افزایش و ارتقاء آگاهی­های عمومی و فرهنگ عمومی براساس تمدن فرهنگ ایرانی – اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی
13.   بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی
14.   ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت در راستای فرهنگ مطلوب تلاش و برپایی
----------------------------------------------------------------------
اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
الف–اهداف   
1- رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا
2- استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب
3- اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقق و تتبع و ابتکار
رواج فرهنگ و هنر اسلامی
4- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف انقلاب اسلامی
5- گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان
6- فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین
 ب–وظایف اساسی
 1- شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان، با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری و سمعی و بصری، کتب و نشریات وب رگزاری گردهمایی فرهنگی و سایر اقدمات لازم در داخل و خارج کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط
تبصره 1-
فعالیت های خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  بایستی هم آهنگ با وزارت امور خارجه، طبق شرح وظیفه مصوب وزارت مزبور صورت پذیرد.
تبصره 2-
 دستگاه های فرهنگی و تبلیغی دولت و همچنین دستگاه هایی که از امکانات و کمک دولت استفاده می کنند به شرط هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  می توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند. 
2-مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روش های مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم 
3- گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل: فیلم، کتاب، تصویر و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نشر موارد لازم 
4- تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه­ها و فعالیت­های دستگاه­های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها 
5- اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی­های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور 
6- انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی هنری سینمایی جهانگردی خبری مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمان­های منطقه­ای و بین­المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی 
7- ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی­های فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل به اجرای وظایفی که به عهده آنان نهاده می­شود 
8- انجام همکاری­های فرهنگی و ارشادی با مرکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی 
9- اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهارچوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه 
10- گردآوری خبرها، گزارش­ها، مقالات و عکس­های مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه­های گروهی کشور و همچنین پخش و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسائل ارتباط جمعی کشورهای جهان
11- ایجاد و توسعه و بهره­برداری از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که باشد و همچنین تامین وسائل لازم برای مسافرت­های فردی جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تامین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارائه پیشرفت­های مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبه­های جهانگردی ایران 
12- تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در تمام زمینه­های فرهنگی و هنری اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت­های فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد 
13- تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه­های فرهنگی و هنری در چهارچوب   آئین­نامه­های ضوابط 
14- ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه­های عمومی و تاسیسات فرهنگی هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور 
15- صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت موسسات خبری و    نمایندگی­های خبرگزاری­ها و رسانه­های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه 
16- صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون­های تبلیغاتی چاپخانه­ها و موسسات تکثیر و موسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت محتوای آگهی­ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه 
17- صدور اجازه تاسیس توسعه یا انحلال موسسات آزاد آموزش­های هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن­های فرهنگی و هنری و تصویب آئین­نامه­های مربوطه و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی و مربوطه 
18- برنامه­ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه­گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمان­های دولتی و شهرداری­ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرائی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه­بندی و نرخ­گذاری این تاسیسات با همکاری سازمان­های ذیربط 
19- نظارت بر فعالیت­های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی اقلیت­های مذهبی و دینی شناخته شده در قانون اساسی 
20- صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آئین­نامه­ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید 
21- تهیه و تدوین آئین­نامه­ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره­ها و نمایشگاه­های فرهنگی و هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج کشور 
22- صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز یا موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی خبری هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت­های آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه 
23- هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات فیلم­سازی، سناریو نویسی سینماها، کانون­ها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه­ها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس و یا انحلال اینگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب شرایط و مقررات مربوطه 
24- نظارت بر فعالیت­های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجی­ها مقیم ایران با همکاری دستگاه­های ذیربط 
25- تحقیق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعی و سنجش میزان تاثیر برنامه­ها و فعالیت­های گفتاری تصویری مطبوعاتی خبری و متون چاپ شده در افکار عمومی با همکاری  دستگاه­های ذیربط 
26- انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسائل و مبانی فرهنگ عمومی هنر سینما و تئاتر و دیگر زمینه­های فرهنگی و هنری مربوط به منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه­ریزی­های فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله 
27- برنامه­ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه­ها و فعالیت­های دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیات وزیران 
28- ایجاد زمینه­های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی  
29- تنظیم سیاست­های کلی فرهنگی، هنری ، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
30- تاسیس و اداره موسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته­های مختلف فرهنگ و هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر برحسب مورد و با همکاری دستگاه­های ذیربط
 
 اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
 -       اجرای سیاستها، خطوط مشی، مقررات، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان.
-
       تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان، شعرا، ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت عرفا و شخصیتهای فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه.
-
       جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از فعالیت ادارات و واحدهای دولتی استان جهت تنظیم کتاب فعالیتهای استان و در چارچوب سیاست های شورای هماهنگی تبلیغات دولت.
-
       برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی وتبلیغاتی.
-
       انجام امور لازم برای حمایت، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی.
-
       توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی.
-
       حمایت از ایجاد توسعه، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی هنری و سینمائی غیردولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آنها-       مشارکت و اقدام در ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی، هنری، سینمائی و کتابخانه های عمومی استان.
-
       تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگی بومی و محلی وارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع.
-
       نظارت بر کار آموزشگاههای آزاد هنری، فرهنگی و سینمائی استان و نیز هنرستانهای هنری و سینمائی و صدور مجوز ایجاد، توسعه و انحلال آنها در چارچوب خطوط مشی و آئین نامه های مربوط و با هماهنگی معاونت ذیربط.
-
       نظارت بر کار مراکز، کانون ها، انجمن ها و موسسات هنری، فرهنگی و تبلیغاتی و سینمائی استان از طریق صدور مجوز ایجاد، انحلال یا توسعه آنها با تائید معاونت ذیربط و براساس اختیارات تفویض شده.
-
       نظارت بر کار واحدهای صنفی مربوط و فعالیت مراکز هنری، فرهنگی، سینمائی ، مطبوعاتی و تبلیغاتی و چاپ و انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات.
-       برگزاری جشنواره ها، مجامع، نمایشگاهها و سایر فعالیتهای نظیر فرهنگی هنری و سینمائی در استان واعطای جوائز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاون مربوطه.
-
       ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالطت هنرمندان سراسر استان به ویژه نقاط محروم.
-
       نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، درمحدوده استان.
-
       نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای مذهبی اسلامی استان-       تنظیم بودجه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی مربوطه.
-
       اقدام به نمونه سازی هنری، سینمائی و فرهنگی در حد محدود و ضروری با تکیه به نیروهای مستعد و بالقوه استان.
-
       نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش (سینما، تئاتر، نمایشگاهها ...) درچارچوب سیاستها و مقررات مربوطه.
-
       ایجاد ارتباط مستقیم و لازم با معاونتهای مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام سفارشات خاص حوزه های معاونت.
-
       هماهنگی با معاونتهای وزارتخانه در جهت انتصاب افراد واجد شرایط در امور ذیربط.
-
       انجام سایر اموری که از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا طبق مصوبه وزارتخانه برعهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار می شود.