معرفی اداره کلنمودارسازمانی

نمودارسازمانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی
معاونت فرهنگی و هنری
اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات
کارشناس چاپ و نشر
کارشناس انجمن های فرهنگی و ادبی
کارشناس امور فرهنگی
کارشناس بررسی کتاب
کارشناس توزیع و نشر آگهی های تبلیغاتی
کارشناس امور مطبوعات و تبلیغات
اداره امور هنری
کارشناس هنرهای تجسمی
کارشناس هنرهای نمایشی
کارشناس موسیقی
اداره امور سینمایی و سمعی و بصری
کارشناس امور سینمایی، سمعی و بصری
معاونت اداری و مالی
اداره اداری و مالی
کارگزینی
مسئول امور مالی
حسابدار
جمعدار اموار (امین اموال)
حراست
واحد فناوری اطلاعات«IT»
کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
روسای ادارات شهرستانها
ذیحساب
روابط عمومی
کارشناس برنامه و بودجه