• معرفی مدیریت

معرفی مدیر کل:

نام ونام خانوادگی: عباس دانشی

تحصیلات: سطح دو حوزوی