مصوبات سفر اول هیات دولت

* تصویب چهار میلیارد ریال از ردیف 503002 قانون بودجه 1385 برای تکمیل و بهره برداری از سالن آمفی تئاتر علی ابن ابیطالب شماره مصوب 22614 ت / 35130 مورخ 6/3/1385 میزان پیشرفت فیزیکی: 30 درصد

* تسریع در شروع عملیات اجرایی پروژه، تالار شهر اراک از محل اعتبارات مصوب در سال جاری و اتمام این پروژه تا پایان سال 1387 شماره مصوب 23196/35130 مورخ 7/3/1385 میزان پیشرفت فیزیکی: 19 درصد

* اختصاص حداقل پنج میلیارد ریال در سال 1386 برای تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری پروفسور حسابی شماره مصوب 23196/35130 مورخ 7/3/1385 میزان پیشرفت فیزیکی 90 درصد

* اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای تجهیز کتابخانه های استان و مجتمع فرهنگی علامه سیدجلال الدین آشتیانی، زرندیه و خمین در سال 1385 شماره مصوب 23196/35130 مورخ 7/3/1385 میزان پیشرفت فیزیکی: 100 درصد

*مصوبا ت سفر های هیات وزیران مرتبط با احداث ، تکمیل وتجهیز مجتمع های فرهنگی وهنری

اختصاص حداقل یک میلیارد ریال در سال 1385 جهت کمک به انجمن های فرهنگی استان شماره مصوب 23196 / 35130 مورخ  7/3/1385