امورمالی

وظایف واحد عمرانی


- مطالعه مداوم در زمینه سیستم های محاسباتی و لوازم . مصالح جدید ساختمانی و تاسیساتی

- مطالعه و بررسی در امر شناسایی مشخصات و مقاومت و مصالح و لوازم موجود در بازار و نحوه استفاده از آنها

- انجام محاسبات و برآورد طرحهای ساختمانی و تاسیساتی
- تشخیص پیمانکاران ذیصلاح و برگزاری مناقصه های عمومی پروژه های عمرانی اداره کل

- نظارت بر پروژه های عمرانی و تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی و مراکز فرهنگی و هنری