اداره امور اداری و مالی

 

 رئیس اداره: عباس کمندلو

 

 

نظارت بر حسن جریان کلیه امور تحت سرپرستی

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کارکنان

سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات عوامل تحت سرپرستی

رسیدگی به امور محاسباتی و تنظیم صورت ها و اسناد

نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های مالی و برآورد نیروی مورد نیاز حوزه مسئولیت مربوطه

اقدامات لازم در تامین نیروی انسانی مورد نیاز

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کارکنان

 

واحدهای زیرمجموعه:

 

امور مالی

 

امور اداری