• معاونت ادارای و مالی

حوزه معاونت اداری ومالی

آشنایی با معاون اداری ومالی

نام ونام خانوادگی: رحمت الله کرمی

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت