معاونت ها و حوزه های ستادیمعاونت ادارای و مالی

معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری ومالی

آشنایی با معاون اداری ومالی

نام ونام خانوادگی: هاشم سفالی

تحصیلات: لیسانس حسابداری