معاونت ها و حوزه های ستادیمعاونت امور فرهنگی و هنریاداره امور فرهنگی، مطبوعاتی و تبلیغاتی

اداره فرهنگی،مطبوعاتی وتبلیغاتی

اداره فرهنگی ،مطبوعاتی وتبلیغاتی

اداره امور فرهنگی ،مطبوعاتی وتبلیغاتی از ادارات ستادی می باشد که زیر نظر معاونت فرهنگی و هنری اداره کل فعالیت می نماید که وظیفه اجرای سیاستهای اداره کل در زمینه فعالیتهای فرهنگی ، حمایت از نویسندگان ، شعرا ، ادبا و سایر پدید آورندگان ، زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی برای عدم استفاده از واژه های بیگانه در بخش تبلیغات ، فراهم آوردن زمینه اجرای قانون حمایت ازمولفان و ثبت آثار فرهنگی آنها و تدوین ضوابط مربوط به انجام فعالیتهای فرهنگی و ایجاد موسسات فرهنگی وفعالیتهای اقلیتهای دینی را بر عهده دارد .
گفتنی است رسیدگی به امور مراکز زیر در اداره امور فرهنگی
،مطبوعاتی وتبلیغاتی صورت می گیرد .
1- دفاتر انتشاراتی
2- چاپخانه ها و صنایع وابسته
3- موسسات فرهنگی و هنری
4- کانونهای تبلیغاتی
5-مطبوعات وخبرگزاریها