اداره امور سینمایی، سمعی و بصری

 

اداره امور سینمایی و سمعی و بصری

 

 رئیس اداره: محمدرضا بوالحسنی