معاونت ها و حوزه های ستادیمعاونت امور فرهنگی و هنری

معاونت امور فرهنگی و هنری

حوزه معاونت فرهنگی و هنری:

آشنایی با معاون فرهنگی 

نام ونام خانوادگی: علیرضا حاجعلی بیگی

تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی و دانشجوی دکترای علوم سیاسی

آشنایی با معاون هنری

نام ونام خانوادگی: افشین حسینی

تحصیلات: لیسانس ادبیات


 

 

اداره فرهنگی، مطبوعاتی و تبلیغاتی

اداره امور هنری

اداره امور سینمایی و سمعی و بصری