• ارتباط با مدیران

مدیر کل - جناب آقای مهدی حقیقی

6985

سرپرست معاونت اداری ومالی-جناب آقای رحمت الله کرمی

سرپرست معاونت فرهنگی هنری-جناب آقای  مجید طبیب زاده

4قث

مدیر روابط عمومی وارزیابی عملکرد-سرکارخانم  زهره شاه محمدی

معاون قرآن وعترت -جناب آقای علیرضا حاج علی بیگی